Rapportperioden juli – september 2009

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,8 (8,1)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,6 (-7,2)
• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,06 (-0,67)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,7 (-10,2)
• EBITDA om MSEK -0,1 (-2,8)

Delåret januari – september 2009

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 45,1 (25,5)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,0 (-23,9)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,28 (-2,24)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,6 (-32,1)
• EBITDA om MSEK -1,5 (-14,5)

• Jet2.com beställer Zonal Drying™ systemet till 7 st B737QC flygplan
• CTT förvärvar Catron Elektronik B. Söderberg AB

RAPPORTPERIODENS (JULI - SEPTEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER Den 14:e september beställde det engelska charterflygbolaget Jet2.com Zonal Drying™ systemet till 7 st B737QC flygplan. Systemen kommer att levereras under år 2009 och 2010. Jet2.com har sedan tidigare beställt systemet till sammanlagt 9 st B757 flygplan. Den 27:e augusti meddelade Boeing att första flygningen med B787 flygplanet är planerad till slutet av år 2009. Första leveransen av flygplanet är planerad till sista kvartalet år 2010. Boeing räknar också med att nå en leveranstakt av 10 flygplan per månad i slutet av år 2013. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Den 11:e november meddelade CTT att man köper Catron Elektronik AB. Köpeskillingen utgörs av en apportemission om 12,5 MSEK i CTT aktier samt en 50 % del av vinsten efter skatt i Catron under de kommande tre åren. De nyemitterade aktierna beräknas innebära en utspädning om cirka 5 procent. Affären tillför CTT en nettokassa om 6 MSEK. Catrons största kund är SAAB, till vilken man utvecklar och levererar interna kommunikationssystem för militära och civila flygplan. Catron levererar också elektronikenheter till CTT. Catron har 9 anställda och omsatte under det förlängda räkenskapsåret 20070901- 20081231 21,7 Mkr och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 6,1 MSEK. Catron har under lång tid varit en viktig leverantör till CTT. När nu ägaren Bertil Söderberg önskar trappa ner, gläder sig CTT åt att ha kunnat genomföra detta förvärv och på så sätt öka CTTs kompetens inom systemutveckling. Catron har under de senaste åren bland annat utvecklat ett avancerat internt kommunikations system för SAAB:s spaningsflygplan. Bertil Söderberg kommer att kvarstå i Catron. PERSONAL CTTs moderbolag har under rapportperioden minskat personalstyrkan med 3 personer. Företaget har dessutom träffat en överenskommelse med personalen om att all personal (förutom säljande personal), minskar arbetstid och lön till 90 % från den 1:a oktober 2009 till och med den 30:e mars 2010. Dessa åtgärder minskar CTTs personalkostnad med cirka 10%. Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul - sep) 47 (47). INVESTERINGAR Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK 0,4 (0,6) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 0,1 (0,2). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,5 (0,8). FRAMTIDSUTSIKTER CTT har under rapportperioden fortsatt att leverera system till B787 flygplanet till en leveranstakt om cirka 1,5 flygplan per månad. Under år 2010 kommer leveranstakten att i stort sett vara oförändrad. CTT räknar med att leveranstakten under år 2011 och år 2012 kommer att öka markant eftersom Boeing planerar att nå 10 levererade flygplan per månad i slutet av år 2013. CTT räknar dessutom med att kunna starta den initiala reservdelsförsäljningen avseende B787 flygplanet efter sommaren 2010. Detta gör att B787 projektet löpande kommer att förbättra CTTs omsättning och resultat. Utvecklingen av systemen till Airbus A350 flygplan fortgår enligt plan. De första prototyperna är nu under tillverkning och kommer att levereras i början av år 2010. De formella kvalificeringsproven kommer att startas under år 2011 och leverans av de första seriesystemen beräknas ske i slutet av år 2011. Flygbolagens lågkonjunktur gör det fortsatt svårt för CTT att sälja Zonal Drying™ systemet på retrofitmarknaden. Det är desto mer glädjande att Jet2.com bestämde sig att även installera Zonal Drying™ systemet i sina B737QC flygplan. Vi hoppas att vi med detta beslut kan öppna upp marknaden för QC (quick change) flygplan. Marknaden för stora VIP flygplan är trots finanskrisen fortsatt stark. Ett antal av de flygplan som de olika utrustningsföretagen nu konkurrerar om är specificerade med CTTs system. CTTs Cair™ system har aldrig tidigare varit så efterfrågat som nu bland slutkunderna till dessa flygplan. Detta borgar för en fortsatt god orderingång från VIP-segmentet. Under september och oktober månad har orderingången från externa kunder till CTTs dotterbolag Bribo ökat. CTT är av uppfattningen att konjunkturen bland dessa kunder nu har vänt och att vi kan förvänta oss att Bribos omsättning och resultat successivt kommer att förbättras. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Rapportperiodens omsättning var fortsatt god tack vare serieleveranserna till Boeing 787 flygplanet. Rapportperiodens resultat var positivt delvis beroende av kursvinster i upptagna USD-lån samt positiv värdeförändring i utestående valutasäkringar pga. en fallande dollar i kvartalet. Kassaflödet var under rapportperioden positivt. Bribos omsättning var trots den rådande lågkonjunkturen i nivå med fjolårets, men resultatet har försämrats och var svagt negativt. För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 14,8 (8,1) och resultat efter skatt MSEK 0,6 (-7,2). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK 1,7 (-10,2). Orderboken uppgick per den 12 Nov 2009 till MSEK 95 (142) beräknat till en USD kurs på 7,00. Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 13,3 (7,2). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 47,8 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 36,3 MSEK. Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,2 (23,3). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 13,1 (17,2). Soliditeten per den 30 september 2009 uppgick till 33 % (38 %) och eget kapital till MSEK 26,4 (36,4). CTT har valutaterminsäkrat en betydande del av 2009 och 2010 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt ca: 8.55 USD/SEK Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2009-09-30 medförde för rapportperioden en finansiell intäkt om MSEK 1,5 . RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2008-12-31. MODERBOLAGET För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 13,5 (6,8) och resultat efter skatt MSEK -0,4 (-7,4). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK 1,7 (-11,0) Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,3 (3,9). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 42,5 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 32,5 MSEK. Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 0,5 (0,7) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (36). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapitaltransaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen. EKONOMISK INFORMATION Bokslutskommuniké 2009 2010-02-12 Årsstämma 2010-05-06 Delårsrapport kvartal 1 2010 2010-05-06 Delårsrapport kvartal 2 2010 2010-08-20 Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 nov 2009 klockan 08.30. Nyköping 12 november 2009 CTT Systems AB (publ.) Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande Anders Helmner Styrelseledamot Lars Lindgren Styrelseledamot Johan Lundsgård Styrelseledamot Björn Rönnqvist Styrelseledamot Torbjörn Johansson Verkställande direktör För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io E-mail: mikael.brate@ezkgx.beeweb-red.io Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741 REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för CTT Systems AB per 30 september 2009 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Nyköping den 12 november 2009 Anders Meyer Nicklas Malm Auktoriserad revisor Godkänd revisor