Räkenskapsåret januari – december 2013

· Nettoomsättningen minskade med -1,2 % till 150,2 MSEK (152,1). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,9 %.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 MSEK (13,4) och rörelsemarginalen till 4,2 % (8,8 %).
· Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (2,7)
· Resultat per aktie ökade med 25 % till 0,30 SEK (0,24)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -4,6 MSEK (20,0)

Fjärde Kvartalet oktober – december 2013 

· Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (46,6) motsvarande en minskning på -17,6 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen är -16,0 % i jämförbara valutor.
· Den minskade omsättningen beror främst på en sämre utveckling för Catron (-6,4 MSEK)
· Rörelseresultat/EBIT -0,7 MSEK (5,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,9 % (10,9%).
· Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-3,3)
· Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,29)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 4,5 MSEK (3,9)

· Styrelsen föreslår utdelning av dotterbolaget Catron

VD-KOMMENTAR

”Vid en första anblick kan 2013 uppfattas som ett mellanår. Men 2012 som jämförelseår satte ribban högt med en stor andel högmarginalförsäljning från lageruppbyggnad ute hos flygbolagen, Initial Provisioning (IP), och med ett starkt lönsamt år från Catron. Under 2013 ökade OEM leveranserna till B787 med 43 % och eftermarknaden växte med 22 % vilket kompenserade omsättningsnivån för en lägre IP-lageruppbyggnad, sjunkande försäljning av såväl VIP som Zonal Drying™ system samt att Catron försämrade sin omsättning. Under 2014 kommer omsättning och vinst att öka igen som en följd av 787-relaterad försäljning. Detta trots den svaga orderingången under 2013 inom VIP/Zonal Drying™.

CTTs tillväxt och framtida lönsamhet är starkt förknippad med vår förmåga att växa med OEM affärerna och tillhörande eftermarknad. CTT är i en expansionsfas med en snabb uppbyggnad av produktinstallationer i nytillverkade flygplan. I flygindustrin är marginalerna högre vid försäljning direkt till flygbolag jämfört med OEM och allra högst i eftermarknaden/IP. Rörelsemarginalen kommer således att förbättras när omsättningsmixen blir sådan att eftermarknadsförsäljningen får större relativ vikt.

Glädjande är att 787-försäljningen varit högre än förväntat. Den installerade produktbasen växer snabbt och antalet 787-befuktare förväntas i år växa med 70 %. Frustrerande är den mycket svaga starten på A350. Flera flygbolag med tidig A350-900 leverans har dedikerat dessa för medeldistans och anpassat kabinklasskonfiguration härefter (utan första klass). De flesta A350-kunderna visar emellertid mycket stort intresse för våra produkter och om det i nuläget inte passar deras -900 finns definitivt möjligheten till retrofit (eller på A350-1000).

Trots avsaknaden av CAIR™-beställningar var 2013 ett genombrottsår i det avseendet att effekterna av torr luft inte längre negligeras. Flygbolagens differentieringsmöjligheter genom att aktivt höja luftfuktigheten har på allvar börjat evalueras. Först ut blir fullserviceoperatörer som värnar om sitt premium brand. Introduktionen blir på långdistansflygplan och i den av flygbolaget högst erbjudna kabinklassen (First eller Business).

CTT har en mycket stark marknadsposition och en unik möjlighet att uppnå lönsam tillväxt under många år framöver.”,

Torbjörn Johansson, VD

RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I februari beslutade easyJet att utvärdera Zonal Drying™ i tre av sina 57 A320-flygplan. Utvärderingen beräknas vara slutförd under våren 2014. Bolaget har genom befintlig A320-flotta och avtalskonstruktioner i sina köp av A320/A320neo skapat en flexibilitet för att anpassa storleken på sin flotta. A319 kommer successivt att fasas ut.

I juni genomförde ett A350 provflygplan sin premiärflygning. Airbus fick under år 2013 beställningar på totalt 230 A350 flygplan och har nu en total orderbok på 820 A350 flygplan.

Under året levererade Boeing 65 B787-flygplan (46). CTT levererade system till 73 B787 flygplan (51). Vid årsskiftet har totalt 114 B787-flygplan leverats till 17 olika flygbolag. I november passerade Boeing 1000 beställningar på B787.

Orderingången vid sidan om 787-affären bestod i Cair™ System till 4 VIP flygplan och Zonal Drying™ till 8 flygplan för retrofit installation.

Vid årsskiftet har CTT totalt levererat över 1000 Zonal Dryers och över 600 befuktare.

I maj fick Catron en beställning från försvarets materialverk på utvecklingen av ett nytt kommunikations system för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen har försenats något och beräknas ske under första kvartalet 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner om att därefter leverera seriesystem.

EBIT för koncernen sjönk till 6,3 MSEK (13,4). Catrons EBIT-resultat uppgick till 0,4 MSEK vilket är en minskning med 8,3 MSEK jämfört med 2012.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den sista januari meddelade CTT att man har för avsikt att dela ut och notera dotterbolaget Catron till CTTs aktieägare och genomföra en säkerställd nyemission i Catron. Genom emissionen tillförs Catron cirka 15 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom åtagande ingångna av de största ägarna i CTT.

PERSONAL    

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan-dec) 82 (72), varav 65(60) män och 17 (12) kvinnor. Under kvartalet (okt-dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 83 (77).

INVESTERINGAR

Investeringar har under räkenskapsåret (jan-dec) gjorts med MSEK 19,9 (6,5) vilket i huvudsak består i köpt licens för kontrollsystem till VIP Cair system och aktiverade utvecklingskostnader i moderbolaget samt i Catron.

Investeringar i framförallt produktionsutrustning i bolagen och i anpassning av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 4,1 (18,3).

MARKNADSUTSIKTER

Inom affärsområdet OEM har marknaden och framtidsutsikterna förbättrats främst genom en ökad produktionstakt på 787-8, ökade beställningar på B787/A350 och lansering av nya större varianter av såväl B787 som A350 (B787-10 och A350-1000).

CTT kommer öka 787-försäljningen under 2014. Produktionstakten för B787 är uppe i 10 flygplan i månaden. I sommar förväntas även nästa stora steg tas i B787-programmet genom första leveransen av den större 787-versionen – 787-9 – till Air New Zealand (som avser starta flygningar i mitten av oktober). Boeing prognostiserar med 110 B787-leveranser under 2014. Dessutom är det drygt 10 flygbolag som får sin första B787 under 2014. För CTT är det av vikt eftersom alla flygbolag måste ha tillgång till reservdelar, så kallade Initial Provisioning, när de får sitt första flygplan. Den snabbt växande 787-flottan borgar för ökande intäkter och förbättrade marginaler genom den växande eftermarknaden.

Mycket tyder på att den första A350-900 kommer levereras till Qatar i slutet på året. Airbus har fått beställningar på 230 A350 flygplan och har totalt 812 beställningar i orderboken.

A350XWB är en signifikant marknad för CTT som ännu inte tagit fart. Trots att A350-flygbolagen visar ett växande intresse för att höja luftfuktigheten för passagerare och besättning finns det i dagsläget inga volymbeställningar. Inget flygbolag med tidig leverans av A350-900 har valt kabinbefuktning. Med ledtider på cirka 9 månader från beställning av CTT till leverans av färdigt flygplan finns fortfarande möjligheten att beställningar kommer läggas. Ju närmare leveransen man kommer desto mindre troligt är det med förändringar, och för en del flygbolag är det uteslutet eftersom man kommer ta sina -900 i drift för regionaltrafik, vilket innebär flygtider under 6 timmar. Dessa flygbolag har anpassat sin kabinklasskonfiguration för detta ändamål. Det kan innebära att det konfigureras utan första klass trots att man erbjuder det på sina långdistansflygningar. Ett antal flygbolag kommer emellertid att operera sina -900 på såväl medel- som långdistans vilket vanligen innebär olika konfigurationer. Det kan således innebära att flygbolag som initialt tar A350 för medeldistans utan första klass, väljer vår kabinbefuktningsoption för senare leveranser avsedda för långdistans.

I en tidig marknadsfas kommer kabinbefuktning enbart erbjudas på långdistansflygningar i den av flygbolaget högst erbjudna kabinklassen (i regel First Class men Business Class i förekommande fall hos flygbolag som valt att inte ha First Class).

Nya OEM-affärsmöjligheter finns främst kopplat till den sedan länge emotsedda lanseringen av långdistansflygplanet B777X, som under 2013 fick rekordbeställningar (”orders and commitments”) på sammanlagt 280 flygplan från Emirates, Etihad, Lufthansa, Qatar och Cathay Pacific. Första leverans beräknas till 2020. B777X är ännu ett signifikant OEM-program med förutsättningar för CTT att bli vald som leverantör.

Affärsområdet för CAIR-retrofit utvecklas väl även om det är en tidig marknadsfas. Alltfler flygbolag som beställt A350 visar intresse för kabinbefuktning till sin moderna långdistansflotta, främst nyare B777-flygplan och A380. Dynamiken är stor i marknaden när nästa generations långdistansflygplan introduceras. Flygbolagen tävlar med sina nya kabiner. Konkurrensen på långdistans är mycket hård mellan fullserviceflygbolag och lågkostnadsaktörer med nya affärsmodeller. Vidare har First Class blivit en commodity. Många flygbolag kommer genom innovationer differentiera sitt förstaklasserbjudande för att motivera sin existens. Lanseringen av CTTs system för första klass på B777-300ER har väckt stort intresse bland flygbolagen.

En annan retrofit möjlighet är Crew Rest Humidification som drivs av att många B787 operatörer valt att ha sina B787 utrustade med Crew Rest moduler. Med 17 flygbolag som opererar 787 idag och närmare 30 mot slutet av året finns goda chanser att sälja till dessa flygbolag för att harmonisera vilomöjligheten för flygande personal.

Marknadsutsikterna för Zonal Drying™ är med ett bestående högt bränslepris och allt effektivare organisationer goda. Många flygbolag (läs: alla) arbetar med att uppnå kostnadsbesparingar genom lägre vikt, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. CTT bedriver en kontinuerlig och metodisk marknadsbearbetning med fokus på större 737/A320 operatörer, som innebär färre men större affärer. Under året har försäljningsarbetet mot flera flygbolag intensifierats. Det kan leda till testinstallationer och/eller beställningar under 2014. easyJet avser fatta beslut efter testperiodens utgång (våren 2014). Ett positivt besked kommer att påverka CTTs försäljning flera år framöver och skulle indirekt få stor marknadsinverkan på andra flygbolag och inte minst på flygplanstillverkarna.

CTT räknar med att beställningarna av Cair system till VIP flygplanen återigen kommer att ta fart under år 2014. Under 2013 har ett antal VIP-flygplan tillverkats (däribland de första av 12 VIP B787) och flera av dessa har eller är i begrepp att skickas till olika Completion Centres för färdigställande till slutkund. CTT har här en stark marknadsposition med mycket goda relationer vilket innebär goda chanser på beställningar när inredningsarbetet inleds under 2014.

Sammantaget kommer CTTs moderbolag återigen att öka omsättningen under år 2014.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 150,2 (152,1).

och resultat efter skatt MSEK 3,4 (2,7).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK -4,6 (20,0).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 feb 2014till MSEK 124 (116) beräknad på en USD kurs på 6,50.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,5 (11,1) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 90,3 (61,3). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 84,9 (51,7).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 46,4 (26,5).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 38,6 (25,3).

Soliditeten per den 31 december 2013 uppgick till 32 % (38 %) och eget kapital till MSEK 64,6 (66,2). Det egna kapitalet har minskats med 4,9 MSEK efter en reglering av villkorat aktieägartillskott i enlighet med beslut på årsstämma. Beloppet är inte återbetalat och redovisas som långfristig skuld. Per den 31 dec 2013 fanns inga utestående valutaterminer.

På grund av Catrons variationer i betalningsströmmarna påverkas koncernenes likviditet. Styrelsen bedömer att den finansiella situationen kan hanteras med tillgänglig finansiering.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2012-12-31.

UPPSKJUTEN SKATT

I koncernen finns ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till ca: 161 MSEK motsvarande en total uppskjuten skattefordran på ca: 35 MSEK. Styrelsen gjorde inför boksluten 2009, 2010 och 2011 bedömningen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för CTT:s produkter, att tillräcklig säkerhet förelåg om framtida överskott för att delar av den uppskjutna skattefordringen på underskottet skulle kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Av detta skäl tillgångs- och intäktsfördes en uppskjuten skatt på 8 MSEK i fjärde kvartalet 2009, 10 MSEK i fjärde kvartalet 2010 och de resterande 30 MSEK i fjärde kvartalet 2012.
Styrelsen har per 2013-12-31 gjort en ny samlad bedömning av förutsättningarna för framtida överskott baserad på leveransbedömningar för kommande fyraårsperiod vilken stödjer värderingen av den uppskjutna skatten i balansräkningen.

MODERBOLAGETS RESULTATOCH FINANSIELLA STÄLLNING

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 114,1 (106,8)
och resultat efter skatt MSEK 9,9 (3,8).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK 8,8 (12,2).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,1 (8,8).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 60,9 (43,4). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 56,0 (36,1).

Investeringarna under räkenskapsåret (jan-dec) uppgår till MSEK 15,1 (12,0). Genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsåret har varit 49 (43).

Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under räkenskapsåret har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,7 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.
Bolaget har under året erhållit lån om MSEK 6,9 från Volito AB. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridisk person. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Under 2013 har dock redovisning av koncernbidrag gjorts under bokslutsdispositioner, vilket innebär en ändring av redovisningsprinciperna.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 1 2014                                                   2014-05-15 klockan 16:00 (CET)

Årstämma                                                                                2014-05-15 klockan 17:00 (CET)

Delårsrapport kvartal 2 2014                                                   2014-08-15 klockan 08:30 (CET)

Delårsrapport kvartal 3 2014                                                   2014-11-14 klockan 08:30 (CET)

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 feb 2014 klockan 08:30 (CET).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nyköping 13 feb 2014

Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)