Årsredovisning 2011 för CTT Systems AB (publ) org nummer 556430-7741

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning på www.ctt.se

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012 klockan 08.00.