CTT Systems AB (publ) (“CTT”) har idag den 8 oktober 2014 hållit extra bolagsstämma.

Beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut från den 11 september 2014 om en riktad nyemission av 1 138 005 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 1 138 005 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, B/E AEROSPACE Inc. (“B/E”). Emissionskursen fastställdes till 26,63 kronor per aktie, vilket innebär att CTT kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 30,31 MSEK.

Efter genomförd nyemission kommer B/E äga cirka nio procent av aktierna i CTT.

Beslut om ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med förslaget från bolagets två största aktieägare att välja Nicolas Pinel, Corporate Vice-President, Account Management & Customer Support på B/E, till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Tomas Torlöf (tillika styrelsens ordförande), Johan Lundsgård, Henrik Ossborn, Annika Dalsvall, Mats Lundin och Nicolas Pinel.

Om B/E AEROSPACE Inc.

B/E Aerospace Inc. (NASDAQ: BEAV) är världsledande tillverkare och leverantör av kabininteriörprodukter till flygplan. Bolaget designar, utvecklar och tillverkar produkter för både kommersiella flygplan och för business jets. B/E Aerospace säljer direkt och supportrar sina produkter genom sin interna globala organisation. För utförligare information: https://www.collinsaerospace.com

Om CTT Systems AB

CTT är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen – för att höja luftfuktigheten – och i flygplanskroppen – för att förhindra kondensation.

CTT:s produkter finns i alla Boeing 787 Dreamliner som lämnar fabriken; dels som standardutrustning för att förhindra kondensation (Zonal Drying™); dels på nästan alla 787 i cockpit; och på samtliga 787 som är utrustade med så kallad crew rest. Till såväl Airbus A380 som A350XWB finns CTT:s Crew Rest för befuktare som option och tillval till Cockpit på A350XWB.

Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25& samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

Zonal Drying™ förhindrar kondensation i flygplanskroppen. Redan efter 3-6 månader kan en retrofit-installation på en A320 reducera flygplanets vikt med 150-200 kg (eller ungefär 2/3 av den totala överskottsvikten i flygplanskroppen). Därefter fortsätter viktminskningen gradvis genom att återstående mängd ackumulerat vatten torkar ut.

CTT offentliggör denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och / eller lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2014 kl. 20:00 (CET).