Styrelsen i CTT har beslutat, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Villkoren i sammanfattning innebär att för varje femtal aktie erhålls rätt att teckna en ny aktie till emissionskurs 23 kronor. Teckningstiden planeras till den 3-14 december 2007. Emissionen är fullt ut garanterad av bolagets två största ägare.

Styrelsen beslut grundas på att kapitalbindningen i OEM-projekten till Airbus och Boeing blir större än planerat, bland annat till följd av de förseningar som drabbat dessa projekt. Vidare ser CTT goda möjligheter till fler OEM-kontrakt vilket kan komma att innebära ytterligare kapitalbindning.

Vidare kommer styrelsen att föreslå årsstämman ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och anställda om totalt 150.000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent. Optionerna ska vara treåriga och teckningskursen ska vara 50 procent högre än aktiekursen under en mätperiod innan årsstämman.

Styrelsen kommer även att föreslå årsstämman att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Nuvarande räkenskapsår, juli till juni, medför administrativa och informativa merarbeten. Genom förvärvet av Bribo, som har avvikande räkenskapsår relativt CTT, är det en naturlig tidpunkt att förkorta innevarande räkenskapsår och börja med kalenderår från den 1 januari 2008. Till årsstämman föreslås även att styrelsen bemyndigas att kunna besluta om nyemission om upp till 600.000 aktier.

Bolagets årsstämma genomförs i Nyköping den 15 november 2007. Kallelse kommer att ske inom kort.