CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2015-02-13

CTT Systems AB Bokslutskommuniké 2014

FJÄRDE KVARTALET 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 43 % till 54,9 MSEK (38,4) - i jämförbara valutor var ökningen 27 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 10,5 MSEK (-0,7)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 19,1 % (-1,9 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 MSEK (-1,1)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (-0,10)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,2 MSEK (7,2)

JANUARI–DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 30 % till 195,2 MSEK (150,2) – i jämförbara valutor var ökningen 24 %

 • Rörelseresultat (EBIT), justerat för jämförelsestörande poster, ökade till 29,2 MSEK (6,3)

 • Rörelsemarginalen, justerat för de jämförelsestörande posterna, uppgick till 14,9 % (4,2 %)

 • Resultat per aktie, justerat för de jämförelsestörande posterna, uppgick till 1,68 SEK (0,30)

 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 5,8 MSEK (6,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,0 % (4,2 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (3,4)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,30)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,3 MSEK (-2,7)

 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,40 SEK per aktie (0,00)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2015

 • Nettoomsättningen förväntas i det första kvartalet 2015 understiga rekordomsättningen från fjärde kvartalet på 54,9 MSEK men bedöms överstiga 45 MSEK. EBIT-marginalen bedöms uppgå till 13-19%

Ladda ned PDF