CTT | Humidity In Balance

Integritetspolicy

CTT Systems ABs (CTT) policy för behandling av personuppgifter

CTT hanterar personuppgifter för en mängd ändamål kopplat till vår verksamhet. Här förklarar vi vad CTTs dataskyddspolicy innebär, till exempel vilka personuppgifter som CTT behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt vart du kan vända dig om du har frågor kring CTTs användning av dina personuppgifter.

Vems personuppgifter behandlar CTT?

CTT behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; anställda, aktieägare, kunder, potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners samt prenumeranter på CTTs pressreleaser.

Varifrån kommer de personuppgifter som CTT behandlar?

De personuppgifter som CTT samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som anställd eller konsult, kund eller leverantör i den verksamhet som bedrivs av bolaget. Det kan också förekomma att personuppgifter hämtas in från externa parter eller register, exempelvis när det gäller aktieboken.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar CTT?

De personuppgifter CTT behandlar kan delas in i olika kategorier:

 • Anställningsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer, ansökningshandlingar och CV med tillhörande intyg, typ av anställning, inloggningsuppgifter)
 • Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. kompetens, funktioner/roller, genomgången utbildning, hälso- och rehab-program, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda, historiska uppgifter om det du utfört i företaget (kopplat till signeringar, utförande i datorsystem etc)
 • Kunder, potentiella kunder och leverantörer (namn, epost-adress, telefonnummer och eventuella övriga kontaktuppgifter som tillhandahålls av motparten)
 • Aktieägaruppgifter (namn, personnummer, adress och i vissa fall telefonnummer och epost-adress)

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som CTT samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i CTTs verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av personal-, aktieägar-, kund- och leverantörsregister. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål (med beskrivning av berättigat intresse inom parentes):

 • Administration av CTTs verksamhet (för att fullgöra de krav som bolagets intressenter ställer för att bolaget ska kunna bedriva verksamheten och fullfölja sina åtaganden. Några exempel är produktion, leverans, kvalitetssäkring, löneutbetalningar och rapportering till myndigheter)
 • Administration av kund och leverantörsregister (för att fullfölja CTTs åtaganden om inköp, in- och utleveranser, samt leverantörs- och kundfakturahantering)
 • Marknadsföring av CTTs verksamhet (för att säkerställa en fortsatt drift av verksamheten)
 • Administration av garanti- och reparationsärenden (för att fullfölja de åtaganden som åligger bolaget även efter den ursprungliga leveransen av dess produkter)
 • Distribution av aktieägarrelaterad information (för att CTT som publikt bolag på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera aktieägare och andra intressenter om regulatorisk och annan bolagsrelevant information)

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

CTT lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer. Dina personuppgifter lämnas endast ut till externa parter för t.ex. distribution av årsredovisning, utskick av pressmeddelanden, fördelning av andelar i vinstandelsstiftelsen, löneutbetalningar eller vid beställning av kurser/resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta CTT.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. Därutöver sparas för ytterligare en tid i enlighet med bokförings- och arkivregler som gäller för CTTs verksamhet. För anställda gäller att uppgifter kommer att sparas under tiden för anställningen i CTT, samt tiden därefter som behövs för att uppfylla gällande lagar och regler, t ex LAS.

Var behandlas dina personuppgifter?

CTT lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vi har relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

 • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som CTT har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på CTTs berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till ekonomichef eller personalchef. CTT kommer då att göra en prövning av det berättigade intresset och meddela dig resultatet av denna prövning.
 • Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta personalavdelningen.
 • Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att CTT begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Vem är ansvarig för personuppgifter i Bolaget?

CTT Systems AB, org.nr 556430-7741, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.

Om du vill skriva brev till CTT så är adressen:

CTT Systems AB
Box 1042
611 29 Nyköping

Det går även bra att maila Bolaget på ctt@ctt.se.

Denna policy antogs 2018-05-23