CTT | Humidity In Balance

Stämmor

Bolagstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie  årsstämman vilken normalt hålls i maj månad väljs styrelse och revisorer, där fastställs även arvoden,  resultat och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt vinstdisposition och övriga frågor som ankommer på ägarna att besluta om.

Protokoll samt övrigt  material gällande årsstämmor finner du under ladda ned (kallelse, underlag och protokoll)