CTT | Humidity In Balance

Informationspolicy

2015-10-05

CTT’s externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR) skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men informationsutgivningen skall även vara kostnadseffektiv. Informationen skall möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver.

Extern information

Tystnadsplikt, alla anställda har tystnadsplikt gällande affärs- och produktinformation som inte har offentliggjorts via årsredovisningar, delårsrapporter eller pressreleaser. De som har rätt att uttala sig externt om CTT’s affärer och finansiella läge samt lämna förtydligande kring tidigare offentliggjort material är VD och Ekonomichef liksom CTT’s styrelseordförande. Vad gäller affärer äger även CTT’s Försäljningschef rätt att uttala sig externt.

Kontakter med media

De som har rätt att uttala sig externt om CTT’s affärer och finansiella läge är VD och Ekonomichef liksom CTT’s styrelseordförande (i enlighet med aktiebolagslagen och gällande VD-instruktion fastställd av styrelsen). Vad gäller affärer äger även CTT’s Försäljningschef rätt att uttala sig externt. Vid frågeställningar från aktieägare, journalister mm hänvisas till dessa.

Kontakter med aktieägare och kapitalmarknadsaktörer

Kontakter med analytiker, institutionella aktieägare och övriga kapitalmarknadsaktörer samt övriga aktieägare ska utföras av VD, Ekonomichef eller Styrelsen ordförande.

CTT skall aktivt samt på ett seriöst och trovärdigt sätt informera aktiemarknadsaktörer och övriga intressenter. Det är upp till VD att avgöra vilken resursinsats som är motiverad i de enskilda fallen.

Vid mycket speciella tillfällen får ej offentliggjord information lämnas selektivt, t ex vid planerad nyemission, vid förhandlingar om företagsköp eller vid kontakter med ratinginstitut. Mottagaren skall då göras medveten om att detta är konfidentiell information och att mottagaren därmed blir insider.

I samband med dessa speciella tillfällen förs loggbok i enlighet med regelverket.

Distribution av pressmeddelanden och redovisningsmaterial

Extern redovisningsinformation, delårsrapporter och bokslutskommuniké, offentliggörs i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Normalt sker detta genom fax och mail till börsen, media, banker, ratinginstitut, större aktieägare samt större kunder och leverantörer.

Syftet är att skapa en sund, rättvis och tillförlitlig grund för aktiemarknadens bedömning genom att alla väsentliga avtal, händelser eller beslut, som kan påverka värderingen av CTT’s aktier, omedelbart skall offentliggöras.

I informationsarbetet ska avvägning ske mellan skyldighet att lämna information till aktieägare och andra intressenter, rättighet att av kommersiella eller andra skäl fördröja information och skyldighet att likabehandla alla aktieägare och andra intressenter. Risken för selektiv information ska alltid beaktas.

Samtliga pressmeddelanden och liknande extern information skall godkännas av VD, Ekonomichef eller Styrelsens ordförande.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet i enlighet med bolagsordningen.

Hemsida

CTT’s hemsida på Internet skall uppfylla de formella krav som Nasdaq Stockholm ställer, men även innehålla information som kan förväntas av ett börsnoterat bolag med internationell verksamhet.

Policy kring rykten och informationsläckor

CTT har som policy att inte kommentera rykten som berör bolaget eller enskilda affärshändelser.
CTT’s respons till rykten är alltid ”inga kommentarer”, såvida inte börsreglerna föreskriver annat.

Bolaget skall på alla nivåer hantera känslig information på sådant sätt att risken för ”läckage” minimeras. Endast när ryktesspridning bedöms som skadlig för verksamheten, kan bolaget välja att lämna klargörande information. När väsentlig företagshändelse är nära förestående, eller om sådan kan antas kunna inträffa, eftersträvar företagets ledning att ha förberett pressmeddelande, dokument eller annat yttrande ägnad att snabbt kunna offentliggöras.

Ovanstående informationspolicy är fastställd av styrelsen i CTT Systems AB 2007-08-28.

Personal som per 2016-01-18 innehar befattningar nämnda i informationspolicyn:

Tomas Torlöf, Styrelsens Ordförande
Torbjörn Johansson, VD
Daniel Ekstrand, Ekonomichef
Peter Landquist Försäljningschef

www.ctt.se är CTT’s hemsida.