CTT | Humidity In Balance

Bolagsordning

2015-05-13

§ 1 Firma

Bolagets firma är CTT Systems AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av miljösystem inom transportbranschen,
ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Lägst antal aktier skall vara 5 000 000 och högsta antal aktier skall vara 20 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 – 9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7 Revisorer

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall väljas
av årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om
utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan
annonsering ske i Dagens Nyheter.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman
dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden på sätt som anges ovan.
Bolagsordning CTT Systems AB (publ) 2015-05-13 Sida 2 (2)
Org nr. 556430-7741

§ 9 Bolagsstämma

  1. Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
  2. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av en eller två protokolljusterare
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  9. Beslut
    1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
    2. koncernresultaträkning och koncernbalansräkning om disposition av årets resultat
    3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  11. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter
  12. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
  13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
__________________
Antagen vid årsstämma den 13 maj 2015

 

Ladda ned som PDF