CTT Systems AB:s förvärv av Catron Elektronik B. Söderberg AB är nu avslutat. Förvärvet gjordes genom en apportemission om 544 724 CTT aktier motsvarande 12,5 Mkr. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning på cirka 5,0%. Det totala antalet aktier i CTT uppgår efter emissionen till 11 391 438 aktier. Styrelsen beslut om nyemission togs med stöd av årsstämmans bemyndigande.