Rapportperioden januari – mars 2010

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,1 (14,1)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,7 (-3,9)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,24 (-0,36)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,1 (2,9)
• EBITDA MSEK 1,1 (0,1)

• Novair beställer Zonal Drying™ system till 3 st A321 flygplan
• Thomas Cook Scandinavia beställer Zonal Drying™ system
till 6 st A320/321 flygplan
• SAAB beställer Intercom system till ca 30st SK60 flygplan

RAPPORTPERIODENS (JANUARI - MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER I januari beställde det svenska charterflygbolaget Novair Airline AB Zonal Drying™ systemet till sina 3 st A321 flygplan. Systemen kommer att installeras under våren 2010. I februari erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ System från Thomas Cook Scandinavia i Danmark för 6st Airbus A320/A321 flygplan. Systemen skall levereras under våren 2010. I mars månad tecknade CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB avtal med Saab angående utveckling och produktion av en ny intercom panel till det svenska skolflygplanet SK60. Saab uppgraderar den befintliga flottan av SK60 skolflygplan med bland annat ny instrumentering. Avtalet omfattar utveckling och produktion av 35 - 40 enheter. Utvecklingsarbetet kommer i huvudsak att utföras under år 2010 och serieleveranserna planeras till år 2011. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan - mar) 52 (48). INVESTERINGAR Investeringar har under rapportperioden (jan - mar) gjorts med MSEK 0,0 (1,5) i immateriella tillgångar. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 0,2 (1,0). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,2 (2,5). FRAMTIDSUTSIKTER Serieleveranserna av system till Boeings B787 flygplan fortsätter enligt plan och kommer under slutet av 2010 att successivt öka för att 2013 nå 10 system i månaden. Detta innebär en substantiell omsättningsökning för B787 projektet de närmaste åren. Under slutet av 2010 räknar CTT dessutom med att börja leveranserna av reservdelar till B787 projektet. CTT har under det senaste halvåret offererat Cair™ system till ett antal större VIP flygplan. CTT räknar med att några kunder under år 2010 kommer till beslut angående dessa projekt, vilket kommer att innebära en ökad orderingång för CTT från denna marknad. Intresset för Zonal Drying™ system på retrofitmarknaden har under årets första kvartal varit god och vi har fått beställningar från två charterflygbolag. Vi räknar med ytterligare order under år 2010 från flygbolag som ser möjligheten att minska de operativa kostnaderna med hjälp av Zonal Drying™ systemet. Bribo har under det gångna kvartalet fortsatt att utvecklas positivt. Orderingången från externa kunder fortsätter att öka och resultatet har varit positivt. CTT räknar med att Bribos omsättning och resultat kommer att förbättras ytterligare under resten av år 2010. Det var mycket glädjande att Catron befäste sin position som leverantör av Intercom system till SAAB genom SK60 affären. Catron kommer under de närmsta åren att investera i marknadsföring av sina produkter för att bredda kundbasen. För år 2010 förväntas kassaflödet bli positivt eller i värsta fall svagt negativt. Styrelsen bedömer därför CTTs finansiella situation för 2010 som tillfredställande. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Den gångna periodens omsättning och resultat stöds av de pågående B787 leveranserna. EBITDA var positivt men inte tillräckligt för att fullt ut bära avskrivningar och finansiella kostnader. Resultatet har i perioden påverkats sammanlagt negativt med 0,2 MSEK av kursförändring i upptagna USD-lån och utestående terminsäkringar. För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 19,1 (14,1) och resultat efter skatt MSEK -2,7 (-3,9). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -3,1 (2,9). Orderboken uppgick per den 6 maj 2010 till MSEK 89 (128) beräknat på en USD kurs på 7,45. Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 21,0 (14,3). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 48,2 (51,4) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 29,7 (40,4) MSEK. Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 13,9 (23,5). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 15,8 (16,9). Soliditeten per den 31mars 2010 uppgick till 42 % (30 %) och eget kapital till MSEK 40,2 (25,5). CTT har valutaterminsäkrat en del av 2010 och 2011års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt ca: 7,51 USD/SEK. Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2010-03-31 medförde för rapportperioden en finansiell kostnad om MSEK 0,4. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2009-12-31. MODERBOLAGET För rapportperioden (jan - mars) var nettoomsättningen MSEK 13,8 (12,5) och resultat efter skatt MSEK -1,8 (-1,8). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -1,3 (4,8). Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 22,2 (12,4). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 43,2 (45,8) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 26,2 (36,3) MSEK. Investeringarna under rapportperioden (jan - mar) uppgår till MSEK 0,2 (2,5) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (37). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapitaltransaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen. EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport kvartal 2 2010 2010-08-20 Delårsrapport kvartal 3 2010 2010-11-19 Bokslutskommuniké 2010 2011-02-18 Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2010 klockan 16:00. Nyköping 6 maj 2010 CTT Systems AB (publ.) Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande Anders Helmner Styrelseledamot Lars Lindgren Styrelseledamot Johan Lundsgård Styrelseledamot Björn Rönnqvist Styrelseledamot Torbjörn Johansson Verkställande direktör