Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för andra kvartalet 2024

CTT Systems delårsrapport för andra kvartalet 2024 kommer att offentliggöras kl. 08:00 (CEST) den 19:e juli 2024. En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CEST). Rapporten presenteras av Henrik Höjer, VD samt Markus Berg, CFO. För att delta i telefonkonferensen, där du har möjlighet att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken […]

CTT Systems concludes successful Aircraft Interiors Show with four confirmed awards from airlines selecting Humidifier Onboard Business class for new A350s and Boeing 777Xs

CTT Systems, a global aviation leader of humidification systems for pilot, crew, and passenger areas, summarizes participation last week at the 2024 Aircraft Interiors Show (“AIX”) in Hamburg, concluding strong airline interest for passenger cabin humidification, and receiving selection confirmation from three airlines for Humidifier Onboard Business class in new A350s, and from one airline […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2024

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2024 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinstÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret […]

Communiqué CTT Systems AB (publ.) Annual General Meeting 6 May 2024

At the Annual General Meeting (AGM) of CTT Systems AB (publ.) on 6 May 2024, the following resolutions, among others, were passed. The Board of Directors' complete proposals have previously been published and are available on the company's website, www.ctt.se. Adoption of accounts, discharge from liability and treatment of profitsThe Annual General Meeting adopted the […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport första kvartalet 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024 Nettoomsättningen ökade med 4 % till 78,2 MSEK (75,0)     –  I jämförbara valutor, en ökning med 5 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 32,6 MSEK (22,6) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 42 % (30) Vinstmarginalen uppgick till 39 % (30) Periodens resultat ökade till 24,5 MSEK (18,0) Resultat per aktie uppgick till 1,96 SEK (1,43) […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report First Quarter 2024

FIRST QUARTER 2024 Net sales increased by 4% to MSEK 78.2 (75.0)     –  Currency adjusted increase of 5% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 32.6 (22.6) Operating margin (EBIT margin) amounted to 42% (30) Profit margin amounted to 39% (30) Net profit increased to MSEK 24.5 (18.0) Earnings per share were SEK 1.96 (1.43) Operating cash […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) (”CTT”), org. nr. 556430-7741, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2024, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, Nyköping. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i CTTs bolagsordning. […]