CTT | Humidity In Balance

CTT Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning framgår av texten nedan. Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. CTT har en valberedning och ett revisionsutskott, emedan hela styrelsen utför ersättningsutskottets uppgifter.

CTT:s bolagsordning, stämmoprotokoll, bolagstyrningsrapporter och mer information om hur CTT styrs finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ctt.se.

Denna rapport innehåller sammanfattat information om ett antal viktiga bolagsstyrningsfrågor, alla frågor kring bolagsstyrningen kan dock ej besvaras i sammanfattad form varför denna rapport skall läsas tillsammans med årsredovisningen där utförligare information finns, se www.ctt.se.

Aktieägarna

Den 31 december 2015 hade bolaget 2 943 aktieägare. De tio största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 51,7 % av aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter se www.ctt.se.

Bolagets största enskilda aktieägare Trulscom Förvaltning AB hade per 2015-12-31 ett aktieinnehav om 1 604 964 st aktier motsvarande 12,8 % av samtliga aktier. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse och i förekommande fall revisorer. Där fastställs även arvoden och resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Bolagstämman förbereds och genomförs på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Årsstämma 13 maj 2015

Årsstämma hölls den 13 maj 2015 på bolagets kontor i Nyköping. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn och Nicolas Pinel samt nyval av Göran Bronner. Stämman valde även på valberedningens förslag Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

För utförligare information om de respektive styrelseledamöterna se www.ctt.se eller avsnittet Styrelse och ledande befattningshavare i bolagets årsredovisning.

Stämman beslutade vidare:

Att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31 (12 mån) samt att behandla årets resultat enligt styrelsens förslag.

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
  • Att styrelsearvode ska utgå med max 625 000 kronor till styrelsen som helhet att fördela enligt 125 Tkr till ordförande och 100 Tkr/ledamot. Revisorsarvode skall som tidigare utgå enligt löpande räkning.
  • Att tillsätta en valberedning enligt valberedningens förslag.
  • Att fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilken i korthet ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
  • Att inrätta en vinstandelsstiftelse för koncernens anställda.
  • Att göra mindre ändringar i bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Protokollet har justerats av aktieägare som inte ingår i styrelsen eller är anställd i bolaget. För fullständiga stämmobeslut se årstämmoprotokoll på CTT:s hemsida www.ctt.se

 

Styrelsen och dess arbete under 2015

Styrelsen ansvarar ytterst för hur bolaget är organiserat och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Avrapportering från bolagsledningen om verksamheten och dess ekonomiska och finansiella status ges regelbundet vid styrelsemöten och genom rapporter till styrelsen och därutöver vid behov. Verkställande direktören och styrelsens ordförande för en kontinuerlig dialog om verksamheten. Styrelsen följer också upp hur den interna kontrollen fungerar.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören tydliggörs i den skriftliga instruktion till verkställande direktören, VD-instruktion, samt styrelsens arbetsordning som styrelsen årligen fastställer vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. Dessa dokument är ägnade till att säkerställa utvecklingen av bolaget samt att tillgodose styrelsens behov av information och kontroll av den löpande verksamheten.

Styrelsen bestod efter val på årsstämman av sex ledamöter. Vid styrelsemötena närvarar VD och CFO i moderbolaget som föredragande. Revisorerna deltar även under vissa punkter på minst ett av årets styrelsemöten. En närmare presentation av styrelsen finns i bolagets årsredovisning under avsnittet Styrelsen & revisorer.

Av styrelsens nuvarande sex ledamöter är fem att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagsledningen.

Styrelsen har under 2015 haft sju styrelsemöten. Vid de fyra ordinarie sammanträdena följs den fastställda arbetsordningen som föreskriver att följande punkter alltid ska ingå: föregående protokoll, marknads- och nulägesrapport, ekonomi, organisation, övriga frågor. Frågor som styrelsen även behandlar under året är bl.a. strategier, affärsplaner, ingångna avtal, budgetar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer samt bolagets kapitalbehov. Av styrelsens ledamöter har under året Nicolas Pinel varit frånvarande vid mötet den 12 november. I övrigt har närvaron varit fullständig under de perioder ledamöterna ingått i bolagets styrelse.

Styrelsen har under året haft ett strategimöte där bolagets långsiktiga mål och övergripande frågor av strategisk natur diskuterades. Styrelsen har även gjort en intern utvärdering av VD och styrelsens arbete. Utvärderingen av styrelsens arbete består av ett frågeformulär som alla i styrelsen svarar individuellt på. Därefter följer styrelsens ordförande upp med djupintervjuer med utvalda parter. VD-utvärderingen sker på motsvarande sätt; VD fyller i ett frågeformulär vilket följs av en utvärdering och diskussion i styrelsen utifrån svaren som har lämnats.

Ersättningsutskott

I CTT utgör styrelsen ersättningsutskott eftersom koncernen sysselsätter ett relativt litet antal personer och är av begränsad komplexitet. Den beredning och de rutiner som idag tillämpas avseende ersättningar är ändamålsenlig och styrelsen i sin helhet är delaktig. Utskottet utvärderar de pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar som gäller för bolagsledningen och följer och utvärderar även tillämpningen av de ”riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare” för 2015 vilka antogs på årsstämman 2014 respektive 2015.

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av styrelsens ordförande och han representerar ersättningsutskottet vid förhandlingar om ersättningar. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen i sin helhet. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören.

Vad gäller ledamöternas för ersättningsutskottets närvaro vid sammanträdena hänvisas till ovan under avsnittet Styrelsen och dess arbete under 2015.

Revisionsutskott

CTT:s revisionsutskott består för närvarande av styrelseledamöterna Göran Bronner, Annika Dalsvall och Henrik Ossborn. Revisorerna deltar på revisionsutskottets möten vid flera tillfällen under året. VD, CFO samt redovisningsansvarig i moderbolaget deltar som föredragande på utskottets möten. Revisorerna avrapporterar årligen sin granskning av den interna kontrollen vid ett revisionsutskottsmöte. Revisorernas rapporter under 2015 har inte föranlett någon särskild åtgärd från revisionsutskottet eller styrelsen. Bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet 2015 har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Revisionsutskottet har under 2015 års andra hälft haft två möten. Dessförinnan utgjorde styrelsen revisionsutskott eftersom koncernen under tidigare år har sysselsatt ett relativt litet antal personer och varit av begränsad komplexitet. Av revisionsutskottets ledamöter har under året Annika Dalsvall varit frånvarande vid mötet den 4 november. I övrigt har närvaron varit fullständig under de perioder ledamöterna ingått i bolagets revisionsutskott. Vad gäller ledamöternas för revisionsutskottets närvaro vid sammanträdena under perioden då styrelsen utgjorde revisionsutskott hänvisas till ovan under avsnittet Styrelsen och dess arbete under 2015.

Valberedning

En valberedning har tillsatts som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande årsstämma. Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningen är bolagstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter bland bolagets aktieägare. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid sträcker sig från det att den bildas till dess att nästa valberedning har sammankallats. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffat efter den 15 februari 2017 ska inte leda till någon förändring av valberedningens sammansättning.

Bolagskoden anger bland annat att styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. CTT:s valberedning består av tre ledamöter, varav två under 2015 var styrelseledamöter. Detta var således en avvikelse från bolagskoden. En av dessa ledamöter är styrelsens ordförande och representerar tillika CTT:s största aktieägare och en av ledamöterna representerar CTT:s näst största aktieägare. Valberedningens ledamöter anser att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och ändamålsenligt att dessa representanter medverkar i såväl valberedningens som styrelsens arbete.

Inför 2016 års årsstämma har valberedningen genomfört protokollförda möten där de ärenden som ankommer på valberedningen har beretts. Valberedningen har bestått av representanter för tre av bolagets största ägare, dessa är Trulscom Förvaltning AB, B/E Aerospace, Inc. och If Skadeförsäkring AB. Tillsammans representerar dessa ca 26 % av bolagets aktier. Ägarna har företrätts av Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) vald till ordförande i valberedningen, Nicolas Pinel (B/E Aerospace, Inc.) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB). Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag på nya kandidater till styrelsen beaktat den kombination av ledamöter som är lämplig med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Att behålla den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund som funnits i den samlade styrelsen sedan tidigare anses viktigt. Styrelsen bör och har också kontinuerligt förnyats men kontinuitet är enligt valberedningen viktigt då mycket bärs vidare av styrelsens ledamöter som individer.

Företagsledningen

Verkställande direktören leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och enligt av styrelsen fastställda mål och strategier. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. I CTT:s ledning ingick under 2015 verkställande direktören, CFO, marknads- och försäljningschef, utvecklingschef, kvalitets- och personalchef, produktionschef, customer support-chef, supply chain-chef, platschef Gustavsberg samt VD för dotterbolaget Bribo Mekaniska AB. En närmare presentation av verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna finns i bolagets årsredovisning under avsnittet Ledande befattningshavare. Årsredovisningen finns på www.ctt.se

Internkontroll

Syftet med den interna kontrollen med avseende på den finansiella rapporteringen är att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i denna och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Styrelsen i moderbolaget har det övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvalitén i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad. CTTs ekonomiorganisation leder en inarbetad process för finansiell rapportering som syftar till att säkerställa en intern kontroll på hög nivå. Rutinerna för intern kontroll omfattar alla led i den finansiella rapporteringen, från den initiala registreringen av transaktioner i varje dotterbolag och vidare till konsolidering, kvalitetssäkring, analys och rapportering på koncernnivå.

Inom koncernen arbetas det enligt regler för firmateckning och fullmakter för beslutsfattande och godkännande av kostnader, godkännande regler för investeringar med mera. I dotterbolag framgår reglerna av VD-instruktionerna samt i moderbolaget även av en attestförordning för berörda chefspersoner.

I syfte att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen och att den överensstämmer med IFRS respektive ÅRL leds rapporteringsprocessen från moderbolaget och såväl den legala som den interna rapporteringen utförs i nära samarbete med dotterbolag för att säkerställa en korrekt rapportering avseende resultaträkning, balansräkning, eget kapital och kassaflöde.

Kombinationen roller och ansvar, arbetsbeskrivningar, IT-system, kunskap och erfarenhet skapar en miljö som fortlöpande följs upp för att identifiera och hantera potentiella risker. Kontrollaktiviteterna följer strukturen i rapporteringsprocessen och ekonomi-organisationen. Inom varje rapporterande dotterbolag ansvarar ekonomipersonalen samt dotterbolagets VD för en korrekt bokföring och riktiga bokslut. De validerar och stämmer av den lokala bokföringen innan den överförs för konsolidering.

CTTs styrelse erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Styrelsen behandlar såväl alla kvartalsbokslut som bokslutskommuniké och årsredovisning innan dessa publiceras samt följer upp den granskning av intern kontroll och finansiella rapporter som utförts internt och av de externa revisorerna.

Styrande dokument såsom policyer och instruktioner uppdateras löpande i moderbolagets kvalitetssystem och finns tillgängliga för personalen via bolagets intranät ”Ledstjärnan” och kommuniceras genom formella och informella kanaler. Information till externa parter kommuniceras löpande på bolagets hemsida www.ctt.se där nyheter och pressmeddelanden publiceras. Pressmeddelanden, kvartalsrapporter och annan reglerad extern publik kommunikation sker via Cision AB.

Därutöver finns en fast agenda för kommunikation med aktieägare rörande bolagsstämma och annan ägarinformation. Årsredovisningen görs tillgänglig för aktieägare och allmänhet både i skriftlig form och genom publicering på bolagets hemsida www.ctt.se. Orderläge, försäljningsstatistik och kassaflöde följs upp kontinuerligt medan fullständiga och heltäckande bokslut tillsammans med komplett rapportering till styrelse genomförs kvartalsvis samt för hela räkenskapsåret.

Varje bolags VD (Moderbolag och dotterbolag) och dennes ekonomiorganisation är ytterst ansvarig för den löpande uppföljningen av den finansiella informationen för respektive bolag. Kvaliteten i den finansiella rapporteringsprocessen och i den interna kontrollen utvärderas av koncernens ekonomifunktion kvartalsvis som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. Därtill följs den konsoliderade informationen upp av styrelsen. De externa revisorerna granskar löpande den interna kontrollen avseende finansiell rapportering.

Särskild granskningsfunktion

CTT har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) eftersom CTT är förhållandevis litet och har en enkel juridisk och operativ struktur och väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Det har tidigare heller inte framkommit några brister i den interna kontrollen som skulle motivera en förändring och tillsättande av en internrevision. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild intern revision.

Riskanalys

CTT:s verksamhet påverkas av ett antal risker som har effekter på CTT:s resultat och finansiella styrka. Vid bedömning av CTT:s framtida utveckling är det av vikt att bedöma möjligheter till resultattillväxt vägt mot riskerna. De riskfaktorer som har störst betydelse för CTT:s framtida utveckling finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen under rubriken risker samt på www.ctt.se. CTT:s ledning har som policy att beakta dessa riskers inflytande på beslut som fattas. CTT har ett mycket nära samarbete med bolagets revisorer för att på ett tidigt stadium kunna identifiera risker. Revisorerna gör årligen en genomgång av de interna rutinerna för riskminimering vilken avrapporteras till styrelsen såväl skriftligen som muntligen.

Revisorer

Vid årsstämman den 13 maj 2015 beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att Grant Thornton Sweden AB väljs såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om ett år. Bolagets revisorer medverkar vid styrelsemöten vid minst ett tillfälle per år och informerar då om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Styrelsens ledamöter har då tillfälle att ställa frågor. Utöver detta medverkar revisorerna vid flera av revisionsutskottets möten under året. Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form av revisionsberättelse som utgör en rekommendation till aktieägarna inför beslutspunkterna på årsstämman om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disposition av vinsten i moderbolaget samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Arbetsinsatserna för revisorerna omfattar bland annat kontroll av efterlevnaden av bolagsordningen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt International Financial Reporting Standards (IFRS), frågor rörande värdering av poster i balansräkningen, uppföljningar av väsentliga redovisningsprocesser samt av styrning och ekonomisk kontroll.

Bolagsordning

I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma ska hållas. Styrelsen lämnad ett förslag om ändring av bolagsordningen till årsstämman 2015, vilket till fullo godkändes av bolagsstämman. För nu gällande bolagsordning, antagen 13 maj 2015, se www.ctt.se

Information och kommunikation

Bolagets information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna, pressmeddelanden och bolagets hemsida, www.ctt.se. På hemsidan finns också finansiella rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren samt information om bolagsstyrningen. Den interna informationen och externa kommunikationen regleras på övergripande nivå i den av styrelsen fastlagda informationspolicyn, se www.ctt.se. CTT:s externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR) skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men informationsutgivningen skall även vara kostnadseffektiv. Informationen skall möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver. Distributionen av pressmeddelanden, delårsrapporter och bokslutskommuniké och övrig reglerad extern publik kommunikation, offentliggjord i enlighet med Stockholmsbörsens föreskrifter, sker via Cision AB. Genom Cision´s försorg når informationen snabbt och samtidigt till börsen, finansinspektionen, media, banker, ratinginstitut, större aktieägare samt större kunder och leverantörer.

Nedladdningsbara dokument

2015 CTT Bolagstyrningsrapport

2014 CTT Bolagstyrningsrapport

2013 CTT Bolagstyrningsrapport

2012 CTT Bolagstyrningsrapport

2011 CTT Bolagstyrningsrapport

2010 CTT Bolagsstyrningsrapport

2009 CTT Bolagsstyrningsrapport